Odvody z dohôd pre mamičky s malými deťmi, opatrovateľov a osobných asistentov

Odvody z dohôd pre mamičky s malými deťmi, opatrovateľov a osobných asistentov

Podľa zákona o sociálnom poistení štát platí poistné na dôchodkové poistenie za osoby:
– starajúce sa o dieťa vo veku do 6 rokov,
– starajúce sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku do 18 rokov,
– poberajúce peňažný príspevok na opatrovanie,
– vykonávajúce osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne.

Podmienkou však je, že takéto osoby nie sú sami dôchodkovo poistené ako zamestnanci ani ako SZČO.

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov štátu, že ak pracujú na dohodu, od 1. januára 2013 nebudú spĺňať jednu z podmienok byť poistencom štátu, pretože budú dôchodkovo poistení ako zamestnanci z tohto právneho vzťahu (z dohody).

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie za osoby, poberajúce peňažný príspevok na opatrovanie, resp. vykonávajúce osobnú asistenciu, je mesačne vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Pre rok 2013 to znamená, že štát platí poistné na dôchodkové poistenie zo základu daného ako 50% z 786 eur, čo je 393 eur.
Pre mamičky na rodičovských dovolenkách, ktoré si prácou na dohodu zlepšovali svoj rodinný rozpočet, to znamená, že od 1.1.2013 za ne už štát dôchodkové poistenie platiť nebude.
To isté sa týka osôb, ktoré opatrujú blízku osobu, respektíve vykonávajú osobnú asistenciu inej ťažko zdravotne postihnutej osobe – a pritom si prilepšujú prácou na dohodu. Štát za nich už nebude platiť dôchodkové poistenie.

Mamičky, opatrovatelia a osobní asistenti sa musia do 8-mich dní od začatia práce na dohodu odhlásiť v Sociálnej poisťovni ako poistenci štátu. Ak pracujú na dohodu ešte spred 1.1.2013 a táto dohoda im pokračuje aj po 1.1.2013, bolo potrebné sa v Sociálnej poisťovni odhlásiť do 9. januára 2013. Ak ste tak neurobili do daného dátumu, máte povinnosť odhlásiť sa najskôr, ako je to možné.

Tí, ktorí vykonávajú len osobnú asistenciu alebo len opatrujú a nepracujú na dohody tých sa zmena netýka.

Zákon o sociálnom poistení hovorí, že: 

5) Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za

– fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
– fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov jeho veku a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
– fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie a fyzickú osobu, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne, v rozsahu najviac 12 rokov a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie,
– zamestnanca povinne nemocensky poisteného, povinne dôchodkovo poisteného a povinne poisteného v nezamestnanosti, zamestnanca povinne dôchodkovo poisteného a povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské.

http://www.socpoist.sk/tabulka-platenia-poistneho-od-1-januara-2013/924s 

ociálna poisťovňa radí: zmeny podľa životných situácií

 

Zmeny v sociálnom poistení od 1. januára 2013: Sociálna poisťovňa prináša pre občanov praktickú pomôcku. Zameriava sa na termíny a povinnosti jednotlivcov, podľa ich aktuálnej životnej situácie, napríklad pracujúci dôchodcovia, študenti, pracujúci na dohodu, živnostníci, matky na rodičovskej dovolenke, osobní asistenti, poberatelia opatrovateľského príspevku a podobne. Títo všetci majú termínované povinnosti na jednej strane voči Sociálnej poisťovni, prípadne voči svojmu zamestnávateľovi. V prípade nedodržania niektorých termínov im zo strany Sociálnej poisťovne hrozia sankcie.

Sociálna poisťovňa mala za obdobie január až november 2012 príjmy z pokút a penále za nesplnenie zákonných povinností 15,25 milióna eur.

Zmeny podľa životných situácií

Koho sa týka Čo sa mení Čo musí spraviť
zamestnanec nič sa nemení nič
SZČO + dobrovoľne poistený nové sumy minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu
minimálny 393 eur
maximálny 3 930 eur
zmeniť trvalý príkaz v banke (poistné za január je splatné najneskôr 8. februára 2013)
  nové sumy minimálneho a maximálneho poistného
minimálne 130,27 eur
maximálne 1 302,79 eur
zmeniť trvalý príkaz v banke (poistné za január je splatné najneskôr 8. februára 2013)
pracujúci na dohodu s pravidelným príjmom na dohodu: nová povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti
s nepravidelným príjmom: povinnosť platiť dôchodkové poistenie
nič, poistné odvádza zamestnávateľ
pracujúci na dohodu s nepravidelným príjmom určenie vymeriavacieho základu: vo výške priemerného mesačného príjmu za obdobie trvania dohody nič, je to informácia pre zamestnávateľa
študent pracujúci na dohodu (s viacerými dohodami) možnosť určiť si jednu dohodu na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie, ak mesačný/priemerný mesačný príjem z nej nepresiahne sumu 66 eur (do veku 18 r.), alebo sumu 155 eur – (nad 18 r. študenta). Ak je tento príjem vyšší, musí platiť z určenej dohody dôchodkové poistenie. (vymeriavací základ na platenie dôchodkového poistenia sa znižuje o hraničnú sumu 66 eur, resp. 155 eur) nahlásiť zamestnávateľovi s vybranou dohodou, že z tejto nebude platiť dôchodkové poistenie (najneskôr v deň vzniku dohody, inak sa výnimka uplatní až od nasledujúceho mesiaca)
žiadateľ o dôchodok spôsob určenia sumy starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ nič, sumu dôchodku určí Sociálna poisťovňa
  percento, o ktoré sa upravuje hodnota priemerného osobného mzdového bodu  
poberateľ dôchodku zvyšovanie dôchodku o pevnú sumu nič, zvýšený dôchodok spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku dostane z SP automaticky
predčasný dôchodca pracujúci na dohodu práca na dohodu zastaví predčasný starobný dôchodok do 28. februára 2013 sa musí rozhodnúť, či chce naďalej poberať predčasný starobný dôchodok alebo pracovať na dohodu; ohlasovaciu povinnosť má zamestnávateľ
poistenci štátu zmena výšky vymeriavacích základov, z ktorých štát platí poistné na dôchodkové poistenie nič (ak je osoba na dôchodkové poistenie prihlásená), poistné platí štát
matka na rodičovskej dovolenke, poberateľ opatrovateľského príspevku, osobný asistent ak sú prihlásení na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa, poberania opatrovateľského príspevku alebo výkonu osobnej asistencie a pracujú na dohodu, od 01.01.2013 im vzniká povinnosť odhlásiť sa z tohto dôchodkového poistenia odhlásiť sa z dôchodkového poisteniav pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska (do 8 dní od vzniku dohody, ak dohoda vznikla v roku 2012, povinnosť bola do 9. januára 2013)
nezamestnaný obmedzenie maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti (v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 775,30 eur a v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 801,10 eur) nič
ostatní zmena spôsobu výpočtu vymeriavacích základov aminimálneho vymeriavacieho základu pre dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie pri dodatočnom platení poisteného na dôchodkové poistenie si určiť vymeriavací základpodľa nových pravidiel

 

Zdroj: http://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-radi–zmeny-podla-zivotnych-situacii-/48411s54759c