Výhody a zľavy pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Výhody a zľavy pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím


˘ spracované sociálnymi poradkyňami Klubu cystickej fibrózy
˘ máj 2012


POPLATKY
Od poplatku je za predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko
zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú fyzickú osobu odkázanú na individuálnu
prepravu táto fyzická osoba oslobodená. Inak je to 6,50 eur.
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S.
Fyzické osoby s ŤZP sú od povinnosti platiť úhradu za služby verejnosti (koncesionárske
poplatky) poskytované STV a SRo oslobodené. Inak platiteľom úhrady je každá fyzická
osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektriny v byte alebo v rodinnom dome. ak má
platiteľ viac odberných miest platí iba za jedno. V prevádzkovaní rozhlasového a televízneho
vysielania je držiteľ preukazu ŤZP oslobodený od koncesionárskych poplatkov v plnej výške
( 4,64 eur alebo polovičnú sadzbu 2,32 eur, ktorú platia dôchodcovia). Podmienkou je, aby
bol televízor i rozhlas prihlásený na občana ŤZP. – Ak nie je televízny prijímač a rozhlas
napísaný na Vás, musíte vlastnoručne napísať žiadosť o zmenu prihlásenia, ktorú zanesiete na
Poštu vo Vašom meste. Následne na to si na Pošte vyzdvihnete formulár – žiadosť: Evidencia
platiteľov koncesionárskych poplatkov, kde uvediete, že ste oslobodený od platenia.

TELEFONOVANIE
Kontrola spotreby cez SMS
Zdravotne postihnutý zákazník môže získať informáciu o kontrole spotreby bezplatne okrem
možnosti cez SMS a Zákaznícku linku aj cez e-mail a to za týchto podmienok:
Ak ide o zdravotne postihnutých zákazníkov, ktorí majú len internet (Internet na doma DSL)
alebo mobilný internet bez hlasu (napr. MOI, IND, Denný internet), poskytujeme od 1. 4.
2012 možnosť požiadať o kontrolu spotreby aj zadaním požiadavky cez web formulár (na
www.orange.sk /časť zákaznícka zóna). Zákazník je do požiadavky povinný uviesť: Meno,
Priezvisko, telef. číslo (na ktorom požaduje spotrebu), e-mailovú adresu, zároveň je potrebné
uviesť iformáciu “ Žiadam o zaslanie bezplatnej kontroly spotreby z dôvodu, že som
zdravotne postihnutý”. Následne dostane na svoju e-mailovú adresu odpoveď s informáciou o
kontrole spotreby bezplatne.


Lacnejšie telefonovanie pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom.


Držitelia preukazu ŤZP-S v súvislosti s telekomunikačným zákonom sú oslobodení, resp.
neplatia mesačný poplatok za stanicu, resp. paušálny poplatok za telefónny aparát. Platia len
za skutočne prevolané hovory.

CESTOVANIE
Cestovanie ŽSR
Cestujúcim, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
poskytujú ŽSR zľavu 50 % z obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede vlakov osobnej
dopravy. Držiteľ preukazu s červeným pruhom má nárok aj na bezplatnú prepravu svojho
sprievodcu a invalidného vozíka v služobnom vozni. ( pozri link
http://www.zssk.sk/sk/aktuality/zlavy_v_osobnej_zeleznicnej_doprave)
Cestovanie autobusom
Pri cestovaní autobusovou dopravou sú zdravotne postihnutým občanom, po preukázaní sa
preukazom ŤZP, u väčšiny dopravcov poskytované zľavy z cestovného ( zľava je cca 50%).
Takéto zľavy a prípadne aj úplné oslobodenia sa vzťahujú aj na sprievodcu postihnutej
osoby. Konkrétne podmienky a výšky zliav sú uverejnené v tarifách jednotlivých
dopravcov. (pozri: http://www.slovaklines.sk/tzp_a_tzp.html) Za batožinu platí každý
cestujúci v zmysle platnej tarify.
Cestovanie autom
Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest
I. triedy sa neplatí pri motorových vozidlách, na ktoré sa občanovi s ťažkým zdravotným
postihnutím poskytuje peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením
prevádzky osobného motorového vozidla.
POISTENIE
Zdravotné poistenie
Sadzba poistného na zdravotné poistenie je

  • pre zamestnanca so zdravotným postihnutím – 2 % z vymeriavacieho základu,
  • pre samostatne zárobkovo činnú osobu (ďalej len „SZČO“) so zdravotným postihnutím – 7 % z vymeriavacieho základu, Inakšie je to 14%, čiže úľava je o 50%
  • pre dobrovoľne nezamestnanú osobu, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím –

7% z vymeriavacieho základu.
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

  • Od úhrady za štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze je oslobodený poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ŤZP, ak pri výdaji zdravotníckej pomôcky preukáže, že má Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na zaobstaranie pomôcky,
  • · Od úhrady za dopravu je oslobodený poistenec s ŤZP, ktorý je odkázaný naindividuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

DANE
Správca dane (obec) môže ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo
od dane z bytov

  • stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu ŤZP, alebo ŤZP-S
  • garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb s ŤZP, alebo držiteľov preukazu, ŤZP, alebo ŤZP-S, ktoré slúžia premotorové vozidlo používané na ich dopravu.

Niektorí prevádzkovatelia kultúrnych zariadení a poskytovatelia služieb ( napr. v knižnici,
na plavárni, iné ) poskytujú zľavy, o ktoré je však potrebné informovať sa priamo u nich.
Väčšinou sa jedná o zľavy na vstupenky do kín, kúpaliská, do divadla, za členský poplatok
v knižniciach.


Zdravotne postihnuté osoby uzatvárajú manželstvo bez poplatku. Ak občan s preukazom
ZŤP uzatvára manželstvo mimo miesta trvalého bydliska je oslobodený od poplatku
na matrike, ktorý by občan bez preukazu musel uhradiť,
Je to potrebné uviesť v žiadosti o uzavretie manželstva na Matrike.


Na výhody a zľavy, ktoré poskytuje príslušný obecný úrad alebo mestský úrad (
napr. daň
z nehnuteľnosti, daň za psa a pod.
) je potrebné sa informovať priamo na príslušnom
obecnom alebo mestskom úrade v mieste trvalého bydliska! ˘