Zľavnené a bezpaltné cestovanie

Zľavnené a bezplatné cestovanie v rámci IDS BK

 

Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje informovať cestujúcu verejnosť o zmenách v cestovaní v súvislosti so spustením I. etapy integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Od spustenia IDS BK (1.6.2013) sa menia aj podmienky poskytovania zľavneného cestovného.
Podľa 
Prepravného poriadku IDS BK, ktorý v článku B.6 definuje podmienky zľavnenej prepravy, majú od 1. júna nárok na zľavnené cestovanie:

deti od 6 do 15 rokov
• žiaci základných a stredných škôl
• študenti vysokých škôl a fakúlt, najneskôr do dovŕšenia 26 rokov
• žiaci a študenti – občania SR, ktorí študujú v zahraničí a ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26 rokov
• občania od dovŕšenia 60.roku, ktorí sú poberatelia starobného, invalidného resp. výsluhového dôchodku.

Nárok na bezplatné cestovanie majú naďalej:

deti do 6 rokov
• sudcovia Ústavného súdu SR
• občania nad 70 rokov, ktorí sú občanmi SR, alebo držiteľmi povolenia k pobytu cudzincov
• 
držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, vrátane invalidného vozíka
• sprievodcovia držiteľov preukazu ŤZP-S

 

Výnimka bezplatného cestovania pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S zatiaľ platí do konca roka 2013 na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Nárok na bezplatnú prepravu má aj sprievodca osoby s preukazom ŤZP-S, vodiaci pes a invalidný vozík.

V rámci projektu bratislavskej integrovanej dopravy je MHD v Bratislave rozdelená do dvoch pásiem – 100 a 101. na prímestských a medzinárodných linkách ((Marianka, Chorvátsky Grob, Rakúsko a Maďarsko) platia rovnaké tarifné podmienky ako doteraz.

 

 

Zdroj: http://www.dpb.sk/o-podniku/aktuality/zlavnene-a-bezplatne-cestovanie-v-ramci-ids-bk